TROAS, Alexandria.  Trebonianus Gallus; AE 21; Apollo riding on griffin